Skip to main content

Tiếng Anh Thương Mại

Tiếng Anh Thương Mại
Tiếng Anh Thương Mại.

ABC

Loạt 26 bài học sẽ cho các bạn những thông tin thiết thực, hữu ích và đầy bất ngờ trong kinh doanh.

Qua loạt bài này, chúng tôi sẽ cùng các bạn theo dõi hoạt động của một công ty thương mại Tây phương tại Australia. Mỗi bài học bao gồm đối thoại đề cập đến một phạm vi giao tiếp quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Các bạn sẽ có dịp học hỏi cách thức giao tiếp bằng Tiếng Anh trong môi trường công sở và cách doanh nghiệp Úc hợp tác với các đối tác kinh doanh nước ngoài.