Skip to main content

Nexus

Discussing people's experiences in Australia
Discussing people's experiences in Australia.

Unsplash CC

Cải thiện kỹ năng sử dụng tiếng Anh của bạn bằng cách nghe những đoạn đối thoại ngắn về nhiều chủ đề khác nhau.


Để học tiếng Anh mỗi ngày, hãy tham gia vào Learn English Facebook page.